Informacje dla Autorów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje ogólne

 1. Publikowanie w czasopiśmie Prace Archiwalno-Konserwatorskie jest bezpłatne. Wydawca nie pobiera opłaty zgłoszeniowej i opłaty za opracowanie artykułów.
 2. Przesłanie materiału do publikacji w czasopiśmie Prace Archiwalno-Konserwatorskie oznacza zgodę Autora na przeniesienie praw własnościowych do oryginalnego opublikowanego tekstu na wydawcę oraz zgodę na cyfrowe rozpowszechnianie materiału w formule Open Access (Zobacz umowę licencyjną) i opublikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, afiliacja, email) w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
 3. Redakcja wdrożyła procedury antyplagiatowe, każdy materiał przesłany do publikacji, przed skierowaniem do procesu recenzyjnego, sprawdzany jest przy użyciu systemu antyplagiatowego. Oprogramowanie porównuje tekst artykułu z zasobami światowego Internetu oraz dostarcza wynik z bazy publikacji naukowych. System pozwala na identyfikację podobieństw z innymi publikacjami oraz źródeł tych publikacji.
 4. Artykuły naukowe poddawane są procedurze recenzyjnej, na którą składa się ocena wewnętrzna dokonywana przez Redakcję, a po decyzji o przyjęciu tekstu – ocena zewnętrznego recenzenta (zob. procedura recenzyjna).


Ochrona praw autorskich i dostęp

 1. Czasopismo Prace Archiwalno-Konserwatorskie działa na podstawie polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.
 2. Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych, aktualnie w wersji 4.0 (CC-BY-NC-ND 4.0). Podsumowanie licencji: 
 3. Użytkownikowi witryny wolno nieodpłatnie korzystać z zamieszczonych tu utworów, pod warunkiem że spełni on następujące wymagania: „BY” – uzna autorstwo (tzn. nie przypisze sobie autorstwa tych materiałów); „NC” – wykorzysta te utwory wyłącznie do celów niekomercyjnych (tzn. nie użyje ich w celach komercyjnych bez zgody Autora lub Autorów oraz Redakcji); „ND” – nie utworzy utworów zależnych (tzn. nie zmodyfikuje tych utworów, ani nie utworzy na ich bazie własnego dzieła bez należytego uszanowania praw Autora lub Autorów pierwotnego dzieła oraz Redakcji).
 4. Dozwolony użytek tekstów opublikowanych w czasopiśmie obejmuje: niekomercyjne wykorzystanie w zakresie prywatnym w celu prowadzenia badań, nauczania, komentowania, krytykowania, cytowania, parafrazowania, informowania oraz archiwizowania, z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego i dokładnym podaniem informacji bibliograficznej takich tekstów.

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl
Tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode

 

Informacje edytorskie

 1. Materiały do publikacji należy przesyłać na adres email redakcji: pak@siedlce.ap.gov.pl
 2. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej w plikach tekstowych zapisanych w formacie doc. lub rtf.
 3. Materiał ilustracyjny do tekstu należy przesyłać w osobnych plikach w formacie jpg.
 4. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: wszystkie marginesy 2,5 cm, czcionka TNR 12 pkt, z odstępem pojedynczym.
 5. Nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.
 6. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.
 7. Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.
 8. Przypisy dolne, tradycyjny styl polski. Przykłady opisu bibliograficznego:

• monografia:

T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 28.

• artykuł w czasopiśmie:

T. Grygier, Zagadnienia podziału wewnętrznego archiwistyki, „Archeion”, t. 68, 1979, s. 156-157.

• rozdział w monografii wieloautorskiej:

A. Hilger, Związek Sowiecki 1945–1991 [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku wschodniego 1944–1989, red. K. Persak i Ł. Kamiński, Warszawa 2010, s. 56.

• artykuł internetowy:

D. Magier, Ja archiwista. Portret zbiorowy archiwistów, http://archiwozofia.com/single-post/2020/01/25/Ja-archiwista-Portret-zbiorowy-archiwisty (dostęp: 14.03.2020).

• materiał archiwalny:

nazwa archiwum, nazwa zespołu archiwalnego, sygnatura akt, strona/karta, tytuł dokumentu, np.: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, sygn. 4, s. 6, Wykaz agentury bolszewickiej.

10. Używamy skrótów łacińskich (op. cit., ibidem, idem, itd.).

 


Publikacja

 1. Materiał, który pomyślnie przeszedł procedurę recenzyjną i został ostatecznie zaakceptowany przez redakcję, jest na bieżąco publikowany formie cyfrowej na stronie internetowej czasopisma. Jest ona równoprawną z oryginałem wersją tekstu wchodzącą do obiegu naukowego.
 2. Oryginalną wersją czasopisma jest forma papierowa, która ukazuje się w zeszytach wychodzących w cyklu dwuletnim.
 3. Autor opublikowanego materiału otrzymuje 1 egz. autorski zeszytu.