Procedura recenzyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Materiały naukowe przesłane do publikacji w czasopiśmie Prace Archiwalno-Konserwatorskie są recenzowane. Redakcja przykłada dużą wagę do rzetelnej i transparentnej procedury recenzyjnej tekstów nadesłanych do publikacji.

Zasady recenzowania artykułów naukowych:

1. Artykuły nadesłane do Redakcji rocznika poddawane są formalnej ocenie redakcyjnej. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu. Redakcja odmawia opublikowania artykułu w przypadku, gdy:

  • treść tekstu jest niezgodna z profilem i poziomem czasopisma (zakładka „Misja i cele czasopisma”),
  • Autorowi nie przysługują w pełni autorskie prawa osobiste i majątkowe do tekstu,
  • tekst narusza dobra osobiste innych osób (zakładka „Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie”),
  • Autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek zaproponowanych przez Recenzentów i Redakcję.

2. Po usunięciu danych identyfikacyjnych Autora (Autorów), artykuł wstępnie zaakceptowany, wysyłany jest do recenzji.

3. Do oceny każdego artykułupowołuje się niezależnego Recenzenta.

4. Recenzja artykułu powinna kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem:

  • o dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian,
  • o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu niewielkich zmian,
  • o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniu gruntownych poprawek oraz ponownej recenzji,
  • o odrzuceniu artykułu.

5. W przypadku, gdy Recenzent wnioskuje o odrzucenie materiału, Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu lub skierowaniu materiału do drugiego recenzenta.

6. Artykuły recenzowane są według modelu double-blind review process, czyli takiego, w którym Autor i Recenzent nie znają swoich tożsamości. Przestrzegana jest zasada niewystępowania konfliktu interesu pomiędzy Autorem i Recenzentem: Recenzentem nie może być osoba pozostająca z Autorem w relacji podległości zawodowej oraz taka, która w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji była bezpośrednim współpracownikiem naukowym Autora. Recenzentem nie może być także osoba pozostająca z Autorem w bezpośredniej relacji osobistej (zakładka „Zasady etyczne”).

7. Warunkiem zakwalifikowania tekstu do dalszych etapów procesu wydawniczego jest pozytywna recenzja.

8. Recenzje wykonywane są na formularzu recenzji. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową.

9. Uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.

10. Jeśli recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

11. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; do publicznej wiadomości podaje się zbiorczą listę współpracujących recenzentów.

12. Artykuł przyjęty do druku, po zmianach redakcyjnych i adiustacji oraz obróbce graficznej, przedstawiany jest Autorowi w celu wykonania korekty autorskiej i ostatecznego zaakceptowania tekstu.

 

Worklow procesu recenzyjnego